Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд

На основу члана 24- 27, члана 36. и члана 51. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17  и 95/18 - аут. тум), члана 5. став 1., члана 7. став 1. тачка 3) и става 2 - 3, члана 8. и 9. и члана 14. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 - Анекс I), Обавештења Министарства здравља РС број 112-01-557/2022-02 од 7. јула 2022. године, о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 - 5094/2022 од 29. јуна 2022. године, Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 112-01- 31/2020-02 од 29. септембра 2020. године, члана 25. Статута Клинике и Одлуке број 4082/1 од 30.11.2022. године в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: Клиника), Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић, дана 30.11.2022. године,  расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

I

За заснивање радног односа на неодређено време и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, са пуним радним  временом, расписивањем јавног огласа, на пословима:

Медицинска сестра - техничар - 2 (два) извршиоца, у Служби за неурологију развојног доба

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; упознаје пацијенте са кућним редом и стара се о спровођењу и поштовању кућног реда; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; врши редовни обилазак  пацијената; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; по потреби обавља послове пратње пацијената на дијагностичко испитивање и консултативне прегледе; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у примопредаји дужности смене виших медицинских сестра / техничара и медицинских сестара/техничара; обавља и дуге послове  у оквиру своје стручне спреме и стечених знања по налогу  управника Службе и главне сестре/техничара Службе за неурологију развојног доба; одговорна/ан је за чување професионалне тајне; одговорна/ан је за уредно вођење медицинске и друге документације и евиденција у извршењу послова радног места у складу са законом, другим прописима и општим актима  Клинике; одговорна/ан је за документацију коју користи у раду; одговарна/ан је за благовремено, правилно и квалитетно обављање послова; одговорна/ан је за чување средстава рада и материјала које користи у обављању послова, односно који су му поверени; дужна/ан је да се у свом раду придржава законских и других прописа и општих аката Клинике, као и кодекса професионалне етике и других стандарда који се односе на здравствену делатност; за свој рад непосредно је одговорна/ан главној сестри/техничару Службе за  неурологију развојног доба.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне услове:

 • да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу - општи или педијатријски смер
 • да је положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС
 • да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • радно искуство - 6 месеци
 • да није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага
 • да поседује здравствену способност за обављање послова радног места медицинска сестра - техничар
 • да поседује уредан санитарни налаз

 

III

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Читач личне карте или фотокопију личне карте
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

 

IV

Оглас објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на пословима - медицинска сестра - техничар у Служби за неурологију развојног доба» или лично доставити у Одељење правних, кадровских и администартивних послова Клинике.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење правних, кадровских и административних послова Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су  доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

VII

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

VIII

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ (оверене код јавног бележника):  

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака, под условом да та чињеница није назначена у изводу из матичне књиге рођених - трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • доказ о извршеном здравственом прегледу, у складу са прописима, о поседовању здравствене способности за обављање послова радног места медицинска сестра - техничар (не старији од 6 месеци)
 • санитарну књижицу са уредним санитарним налазом (не старијим од 6 месеци)

 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и:

 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту

IX

Пре ступања на рад изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

X

Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању докумената наведених у тачки VIII.

 

 

в.д. директора Клинике

Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић