Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд

На основу члана 24-27 и члана 51. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17  и 95/18 - аут. тумачење), члана 5. став 1, члана 7. став 1. тачка 3) и става 2 - 3, члана 8. и 9. и члана 14. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 - Анекс I), Обавештења Министарства здравља РС број 112-01-851/2022-02 од 7. октобра 2022. године, о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 - 76252022 од 30. септембра 2022. године, Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 112-01- 31/2020-02 од 29. септембра 2020. године, члана 25. Статута Клинике и Одлуке број 4083/1 од 30.11.2022. године в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: Клиника), Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић, дана 30.11.2022. године,  расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

I

За заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, расписивањем јавног огласа, на пословима:

Администратор информационих система и технологија - 1 (један) извршилац, у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова транспорта и логистике - Одсек текућег одржавања                                                                                                                                                                                                            

 

Опис послова: поставља и одржава интегрисани систем рачунарске мреже и опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем, системског софтвера и сервиса - обраде система, система за обезбеђивање информационо-конуникационих сервиса - електронске поште, интернета, интранета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; тестира програмске целине по процесима; подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава и параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса - електронске поште, интернета, интранета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, и израда резервних копија података; обавља и друге послове, по налогу по налогу помоћника директора за немедицинске послове, коме и одговара за свој рад, а према потребама процеса и организације рада, у складу са радно-правним прописима и колективним уговором.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне услове:

 • Високо образовање:
 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

    образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање

   до 10. септембра 2005. године;

-  изузетно средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 

   ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим 

   организацијама у јавном сектору;

 • да није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага

 

III

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплома (Уверење) о стеченом високом образовању:
 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

    образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање

   до 10. септембра 2005. године;

-  изузетно средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 

   ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим 

   организацијама у јавном сектору;

 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Читач личне карте или фотокопију личне карте
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

 

IV

Оглас објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос на неодређено време,  са пуним радним временом, на пословима - Администратор информационих система и технологија у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова транспорта и логистике - Одсек текућег одржавања » или лично доставити у Одељење правних, кадровских и администартивних послова Клинике.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење правних, кадровских и административних послова Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су  доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

VII

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

VIII

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ (оверене код јавног бележника):  

 • Диплома (Уверење) о стеченом високом образовању:
 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо

    образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање

   до 10. септембра 2005. године;

-  изузетно средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 

   ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим 

   организацијама у јавном сектору;

 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и:

 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту

IX

Пре ступања на рад изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

X

Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању докумената наведених у тачки VIII.                                                                                             

 

 

в.д. директора Клинике

Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић