Oпшта болница Ваљево

           На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019 и  58/2020-Анекс I) , а  у  складу  са  важећим  Кадровским  планом  за  Општу  болницу  Ваљево  за  2022. годину,  број:112-01-64/2022-02  од  06.04.2022.године    и   одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  број: ОБВ -01-12018   од  29.11.2022.године

 

                                                     Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                                  ЈАВНИ   ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   девет   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање   здравствене   делатности , за  радно  место:

 

-- лабораторијски   техничар  у  дијагностици   у  Одељењу  за  клиничко/биохемијску  дијагностику -1 извршилац

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  средња  медицинска  школа, лабораторијски  смер, IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни   испит  

- лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

- оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

- оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору  

- извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

         Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

        Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

                                                                                     Др сци мед Марија  Мирковић, в.д. директора

                                                                                          .......……………………………………….                           

                                                                                                

Oпшта  болница  Ваљево

Број: ОБВ-01-12021

Датум: 29.11.2022.године

 

           На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019 и  58/2020-Анекс I) , а  у  складу  са  важећим  Кадровским  планом  за  Општу  болницу  Ваљево  за  2022. годину,  број:112-01-64/2022-02  од  06.04.2022.године    и   одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  број: ОБВ -01-12020  од  29.11.2022.године

 

                                                     Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                                  ЈАВНИ   ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   три   месеца,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање   здравствене   делатности , за  радно  место:

 

-- лабораторијски   техничар  у  дијагностици   у  Одељењу  за  клиничко/биохемијску  дијагностику -1 извршилац

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  средња  медицинска  школа, лабораторијски  смер, IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни   испит  

- лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

- оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

- оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору  

- извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

         Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

        Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

                                                                                     Др сци мед Марија  Мирковић, в.д. директора

                                                                                          .......……………………………………….                           

                                                                                                

Oпшта  болница  Ваљево

Број: ОБВ-01-11922

Датум: 28.11.2022.године

 

           На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019 и  58/2020-Анекс I) , а  у  складу  са  важећим  Кадровским  планом  за  Општу  болницу  Ваљево  за  2022 годину,  број:112-01-64/2022-02  од  06.04.2022.године    и   одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  број: ОБВ -01-11921  од  28.11.2022.године

 

 

                                                   Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                              ЈАВНИ   ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање   здравствене   делатности , за  радно  место:

 

- спремачица  просторија  у којима  се пружају  здравствене  услуге  у   Одсеку   за  одржавање   хигијене   у  саставу  Службе  за  техничке  и  помоћне  послове -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  основна  школа

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава   на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  оверена  фотокопија  дипломе  /сведочанства  о завршеној основној  школи 

 - извод  из   матичне   књиге   венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

   Рок  за  пријављивање   на   оглас    је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа    у  публикацији  ,,Послови,,   код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

 

                                                                               Др сци мед Марија Мирковић, в.д.директора

 

                                                                                                    ...............................................

 

 

 

 

 

Oпшта  болница  Ваљево

Број: ОБВ-01-11924

Датум: 28.11.2022.године

 

           На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019 и  58/2020-Анекс I) , а  у  складу  са  важећим  Кадровским  планом  за  Општу  болницу  Ваљево  за  2022 годину,  број:112-01-64/2022-02  од  06.04.2022.године    и   одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  број: ОБВ -01-11923  од  28.11.2022.године

 

 

                                                   Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                              ЈАВНИ   ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање   здравствене   делатности , за  радно  место:

 

- помоћни  радник –на  одржавању  зелених површина  у   Одсеку   за  одржавање   хигијене   у  саставу  Службе  за  техничке  и  помоћне  послове -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  основна  школа

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава   на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  оверена  фотокопија  дипломе  /сведочанства  о завршеној основној  школи 

 - извод  из   матичне   књиге   венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

   Рок  за  пријављивање   на   оглас    је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа    у  публикацији  ,,Послови,,   код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)