Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 8. Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш о потреби заснивања радног односа на одређено време ради замене лекара на специјализацији а најдуже до повратка запосленог лекара са специјализације, бр. 3806 од 07.12.2022. године,  расписује се

ОГЛАС 

 

 

 за пријем у радни однос на одређено време ради замене лекара на специјализацији а најдуже   до повратка запосленог лекара са специјализације, са пуним радним временом, и то:

                                                  Доктор медицине, број  извршилаца 1

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

  • високо образовање
  • положен стручни испит,
  • поседовање лиценце за рад.

 

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту студената Ниш.

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копију дипломе о стеченој стручној спреми
  • Копију уверења о положеном стручном испиту
  • Копију лиценце издате од надлежног органа
  • Копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме )
  • Очитану личну карту
  • Уверење о држављанству

Лице које буде изабрано доставиће оверене фотокопије тражених докумената приликом заснивања радног односа, као и Уверење надлежног ПИО Фонда о стажу осигурања ( уколико лице не поседује радну књижицу).

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода. О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени. Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас неће бити враћене кандидатима.

Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава о чему ће кандидати бити обавештени путем електронске поште.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул. Катићева бр. 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“ и навести радно место за које се конкурише.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.