Здравствени центар Ужице

               На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 12598                               од   07.12.2022 .год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                              

 

          

          ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Mедицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ...... 1 извршилац

        

 

                     

                      Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима -IV степен стручне спреме,завршена   медицинска школа,смер медицинска  сестра техничар,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД   Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић