Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019), члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Закључком 51 број 112-9746/2022 од 29.11.2022. године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља Републике Србије, в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

I

Здравствени сарадник у Одсеку за вирусолошку контролу, Службе за контролу квалитета (QC), са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о контроли квалитета,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре лабораторијске праксе,
 • учествује у изради одговарајућих метода, протокола и извештаја, као и других докумената на нивоу организационе јединице,
 • учествује у реализацији радног налога,
 • учествује у припреми плана валидације, изради и спровођењу валидационих процедура из области рада организационе јединице,
 • спроводи процедуре и учествује у припреми спецификација потребне документације и средстава за процесе у којима учествује,
 • учествује у изради редовног годишњег плана и програма обуке запослених у организационој јединици,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације у вези са контролом, евиденцију коришћења и чишћења опреме за систем контроле,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за вирусолошку контролу.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Здравственог сарадника у Одсеку за вирусолошку контролу, Службе за контролу квалитета (QC) су:

 

 • Високо образовање:

            Биолошки факултет или Биолошки факултет са специјализацијом или

            Хемијски факултет, одсек биохемија

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

II  

Здравствени сарадник у Одсеку за хемијску контролу, Службе за контролу квалитета (QC), са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • води евиденцију материјала за контролисање сировина, амбалаже, воде и прозвода,
 • припрема радне формуларe за контролу и организовање узорковања полазног материјала,
 • израђује извештаје по завршеној контроли,
 • извршава анализе за контролу сировина, амбалаже, готових производа и воде, по потреби,
 • врши валидације аналитичких метода,
 • ради на увођењу нових аналитичких метода,
 • ради на HPLC апарату,
 • прати стабилност реагенаса и стандарда, израђује контролне карте,
 • проверава тачност података о употребљеним  сировинама у току производње сваке појединачне серије лека (BPR),
 • утврђује и изађује процене ризика за ексципијенсе,
 • израђује и ревидира спецификације полазног материјала,
 • припрема одговарајуће СОП - ове, методе, протоколе, извештаје и друга одговарајућа документа за потребе Службе за контролу квалитета, према потребама
 • врши валидирање чишћења и валидацију средстава за чишћење,
 • води евиденцију контраузорака производа, сировине, амбалаже и производа у студијама стабилности
 • води евиденцију (log book) коришћених апарата,
 • учествује у реализацији радног налога,
 • спроводи процедуре и учествује у припреми спецификација потребне документације и средстава за процесе у којима учествује,
 • води документацију о извршеном послу,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • предлаже побољшања квалитета ефикасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу на српском и енглеском језику која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за хемијску контролу.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Здравственог сарадника у Одсеку за хемијску контролу, Службе за контролу квалитета (QC), су:

 

 • Високо образовање:

            Хемијски факултет, одсек биохемија

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

III

Доктор медицине у Одсеку за бактериолошку контролу, Службе за контролу квалитета (QC), са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • ради на изолацији и идентификацији микроорганизама код појаве загађења у тестовима стерилности,
 • прерачунава и анализира податке добијене извођењем серолошких и биолошких тестова,
 • организује процесне и финалне контроле дијагностичких препарата,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре лабораторијске праксе,
 • учествује у изради одговарајућих метода, протокола и извештаја, као и других докумената на нивоу организационе јединице,
 • учествује у реализацији радног налога,
 • учествује у припреми плана валидације, изради и спровођењу валидационих процедура из области рада организационе јединице,
 • спроводи процедуре и учествује у припреми спецификација потребне документације и средстава за процесе у којима учествује,
 • учествује у изради редовног годишњег плана и програма обуке запослених у организационој јединици,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације у вези са контролом, евиденцију коришћења и чишћења опреме за систем контроле,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и помоћних радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефикасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за бактериолошку контролу.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Доктора медицине у Одсеку за бактериолошку контролу, Службе за контролу квалитета (QC) су:

 

 • Високо образовање:

            Медицински факултет

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика,
 • стручни испит у складу са позитивним прописима,
 • лиценца у складу са позитивним прописима.

 

IV

Доктор медицине у Одсеку за производњу BCG вакцине, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производног простора,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефикасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу BCG вакцине.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Доктора медицине у Одсеку за производњу BCG вакцине, Службе за бактериолошку производњу су:

 

 • Високо образовање:

            Медицински факултет

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика,
 • стручни испит у складу са позитивним прописима,
 • лиценца у складу са позитивним прописима.

 

V

Магистар фармације у Одсеку за производњу лактопрепарата, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са принципима HACCP,
 • учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са принципима HACCP,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производних простора,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу лактопрепарата.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Магистра фармације у Одсеку за производњу лактопрепарата, Службе за бактериолошку производњу су:

 

 • Високо образовање:

              Фармацеутски факултет

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика,
 • стручни испит у складу са позитивним прописима.

 

VI

 

Референт за правне, кадровске и административне послове у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки, Службе за правне и економско финансијске послове, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • саставља решења, одлуке, потврде и изјаве из области радно правних односа,
 • саставља и издаје одговарајуће потврде и уверења запосленима,
 • пружа техничку подршку, прикупља и припрема документацију приликом израде уговора из радно правних односа,
 • прикупља податке за израду одговарајућих аката, извештаја, анализа и других докумената,
 • формира и води матичну књигу и досијеа запослених и евиденције о запосленима из области рада и радних односа и у том смислу уноси податке у одговарајуће базе, које редовно ажурира (број радно ангажованих лица, лични подаци, врста и степен стручне спреме, обуке, важење уговора и други подаци битни за рад Института),
 • пријављује запослене на обавезно социјално осиуграње, пријављује сваку промену и одјаву са обавезног социјалног осигурања,
 • врши пријаве, одјаве и овере из пензијскоинвалидског и здравственог осигурања,
 • води евиденцију присуства запослених на раду у Институту на дневном нивоу и по потреби податке доставља непосредном и/или вишем руководиоцу,
 • води евиденцију о одсуству са рада запослених у Институту за потребе обрачуна зарада, накнада и трошкова,
 • уредно води и одговоран је за тачност података унетих у план годишњих одмора,
 • пружа подршку у припреми и одржавању састанака у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • води општи деловодник, попис аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта,
 • врши пријем поште и улазне документације и заводи је кроз архивску књигу по врсти и датуму пријема,
 • благовремено и уредно доставља документацију запосленима, руководиоцима организационих јединица, органима руковођења и управљања у Институту, односно лицима на која се иста односи,
 • врши пријем интерне документације, заводи је кроз архивску књигу по врсти документације и датуму пријема и обезбеђује њено благовремено и уредно достављање лицима на које се иста односи,
 • заводи излазну документацију кроз архивску књигу и доставља је трећим правним и физичким лицима, лично или путем поште,
 • обавља распоређивање, отпремање поште и води књигу уручења поште,
 • припрема и умножава материјал за рад,
 • правовремено прослеђује информације непосредним руководиоцима,
 • одговоран је за уредно евидентирање регистратурског материјала (списи, електронски записи и други састављени записи и документа примљени и настали у раду Института), његово чување, класификцију и архивирање, одабир архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала и начин усвајања и примене Листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања,
 • припрема извештај о архивској грађи Архиву Србије,
 • води евиденцију опреме и осталих средстава за рад и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Референта за правне, кадровске и административне послове у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки, Службе за правне и економско финансијске послове су:

 

 • Средње образовање:

средња школа,

 • минимум 3 године радног искуства из делокруга рада одсека,
 • познавање рада на рачунару.

  

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа (за радна места под тачком од I до VI):

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

 

Поред наведеног, за радно место под тачком III и IV кандидати су у обавези да доставе фотокопију Уверења о положеном стручном испиту и фотокопију дозволе за рад – лиценцу.

 

За раднo местo под тачком V кандидати су у обавези да доставе фотокопију Уверења о положеном стручном испиту.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић