Дом здравља Житиште

На основу чл.27к ст.1 Закона о буџетском систему („Службени гласник", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021) члана 7. ст. 1. тач. 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.96/2019 и 58/2020-Анекс 1) и чл.7-9 Колективног уговора Дома здравља Житиште

 

ОГЛАС
за радно место

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно 40 часа недељно
Место рада:С.Итебеј и Хетин

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 1. Завршену средњу медицинску школу-смер фармацеутски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Да поседују лиценцу за рад или решење о постојању услова за издавање лиценце
 1. Да је држављанин Републике Србије
 2. Да поседују возачку дозволу Б категорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце или решења о постојању услова за издавање лиценце
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Фотокопија возачке дозволе Б категорије

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел