Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице 0107- 12694                   од    12.12.2022 .год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                

     

         ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................. 1 извршилац

 

        ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Помоћни радник-ложач ............................................................................................... 1 извршилац  

       

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар-VII степен стручне спреме ,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место помоћни радник-ложач –I степен стучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
 • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
 • Кратку биографију

                 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић