Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015., 106/2018 и 96/2019), Одлука број        1147/II oд 06.12.2022. године Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута, в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Виши физиотерапеут, на одређено време, по основу замене привремено одсутног радника, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Високо образовање:

- на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) из области здравства, одсек физиотерапеута,  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области здравства у трајању од најмање две године, одсек физиотерапеута, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- положен стручни испит;

- лиценца за рад.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова:

- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физ.мед. и рехабилитације на основу плана лечења добијеног од стране лекара специјалисте за област физ.мед. и рехаб.;

 - стимулише и прати сензорне функције код деце са оштећењем ЦНС са детаљном израдом функционалног статуса;

- прати извршење плана и успешност лечења;

- обучава родитеље основним елементима третмана и помаже у изградњи позитивног  односа породице према инвалидном детету;

- спроводи активности усавршавања у области струке и здравствене неге;

- води прописану мед. док. и евиденцију о доласку пацијената на третман;

- одговара главном физиотерапеуту и начелнику службе;

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед.др Данијела Башчаревић