Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 18. став 1. тачка 9. Статута Института за неонатологију, в.д. директора Института за неонатологију, донео је дана 12.12.2022.годину, следећу

 

О Д Л У К У

 

I Оглас објављен на сајту Националне службе за запошљавање дана 06.12.2022.године за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктор медицине специјалиста педијатрије у интензивној нези нивоа 2 – 2 извршиоца, поништава се у целости.

 II Ову Одлуку објавити на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

            Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање, Министарству здравља, Служби за кадровске послове и а/а Института.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др Радмила Милеуснић-Миленовић