Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука в.д. директора Института за трансфузију крви Србије, број 4984/1, 5083/1 и 5086/1 oд 27.12.2022. године, расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци трајања, због повећаног обима посла, за следећа радна места:

 

Виши лабораторијски техничар- 1 извршилац са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

-на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство  

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла: центруфугирање, добијање ћелијских елемената, припремање лабилних продуката из плазме, пријем крви, етикетирање и тријажа крви за процесирање, обезбеђивање техничких услова рада;

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави радну биографију и фотокопије следећих докумената:

  • Дипломе,
  • Лиценце,
  • Уверења о положеном стручном испиту.

 

Лабораторијски техничар у дијагностици- 1 извршилац са пуним радним временом.

Стручна спрема / образовање

Средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици, старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви, обезбеђивање техничких услова рада.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави радну биографију и фотокопије следећих докумената:

  • Дипломе,
  • Лиценце,
  • Уверења о положеном стручном испиту.

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави достави радну биографију и фотокопију:

  • Сведочанства о завршеној осмогодишњој школи

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић