Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 18613 од 27.12.2022. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-12/2022-02 од 03.02.2022. године о Закључку 51 бр: 112-726/2022 од 31.01.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, инструкције Министарства здравља достављене електронским путем дана 12.05.2022. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци  за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНE  РАДНИКE СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИЛАЦA:

 

I за Ковид болницу

-3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

Услови: IV степен стручне спреме општег смера и положен стручни испит

 

II за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

Услови: V степен стручне спреме, завршена Средња медицинска школа - општи смер, специјалиста за рад у трансфузији, положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за здравственог радника)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за здравственог радника)
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Опис посла за радно место утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступан на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин