Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  13136                        од   27.12.2022 .године , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

               

 

               ОЈ Општа болница Пријепоље

 

                 1.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  ......... 1 извршилац  

 

            

               Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  – I V степен стручне спреме,завршена  медицинска  школа,смер медицинска сестра ,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  •  Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

 

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић