Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке в.д.  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 13138                 од   27.12.2022 .год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

     

ОЈ Општа болница Пријепоље

1.Возач у санитетском превозу  .............................................................................. 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Ужице

1.Домар /мајстор одржавања- водоинсталатер  ......................................................... 1 извршилац

 

         Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место возач у санитетском превозу- III или IV степен стручне спреме,завршена средња школа,саобраћајног смера,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
  • За радно место домар/мајстор одржавања-водоинсталатер – III степен стучне спреме,завршена средња школа,одговарајућег смера,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

 

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић