Здравствени центар Кладово

            На основу Кадровског плана Министарства здравља за здравствену установу Здравствени центар Кладово за календарску 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 25. фебруара 2022.године, Измене Кадровског плана  број: 112-01-64/2022-02 од 25.фебруара 2022.године, и члана 7-10. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе, (Службени гласник Републике Србије, број 96/2019), овлашћења из члана 22. Статута Здравственог центра Кладово, из Кладова, а у скаду са инструкцијама Министарства здравља  број службено/2022-02 од 15. децембра 2022.године, а на основу указане потребе, в.д. директор-a др мед Дејан Чучулановић, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом,

ради замене запосленог-е који је на боловању дужем од 30 дана

За радно место-послове:

 

I

  1. 1 (један) помоћни радник у Одељењу за техничке послове Здравственог центра Кладово, и то у следећoj служби:

            - у Одељењу за техничке послове – Здравственог центра Кладово

            -1 извршилац

           

Услови:

            - основно образовање

           

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних места  у Здравственом центру Кладово.

 

II

            Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености услова подносе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контак телефоном;

            - оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању;

            -оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

            -фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

            -доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Основног и Вишег суда);

            -уверење да није осуђиван за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице),

 

III

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

IV

            Оглас објавити код Националне службе запошљавања Бор - Испостава Кладово, листу Послови - огласи, на огласној табли и интернет презентацији послодавца и интернет страници Министарства здравља.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу Послови - огласи.

 

 

V

            Одлука о избору кандидата  биће донете у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

            Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације.

VI

Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Кладово.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

            Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које су од важности за доношење одлуке о пријему.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. д. директора.

             

VIII

            Пријаве се подносе лично или путем поште на аресу:

            Здравствени центар Кладово

            Дунавска 1-3

            19320 Кладово

са назнаком "Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ... ".

IX

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Здравствени центар Кладово

В.Д. Директор

Др мед. Дејан Чучулановић

- спец. опште хирургије –