Специјална болница за плућне болести "Озрен"Сокобања

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (закључак бр.112-9746/22 од 29.11.2022.године  и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на неодређено време са пуним радним временом

 

Шеф кухиње

Опис посла: Организује планира и надгледа рад кухиње и трпезарије;Непосредно руководи процесом спремања и поделом хране; обезбеђује правилно коришћење средстава за хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи и трпезарији;  требује намирнице и остали материјал  из магацина за производњу  јела и врши поделу истих према врсти јела; извештава о потреби набавке животних намирница; одговоран је за примену норматива код производње јела; контролише процес производње и одговоран је за квалитетну припрему јела; врши распоред запослених у кухињи и трпезарији и одговоран је за њихов рад; одређује дневна задужења запослених у кухињи и трпезарији;врши квалитативну и квантитативну анализу оброка; израђује недељно-дневни јеловник заједно у одсуству вишег дијетитичара-нутриционисте; израђује годишњи план јавних набавки животних намирница у сарадњи са вишим нутриционистом-дијететичарем; конторлише утрошак животних намирница (у скалду са јеловником)  и средства за хигијену у кухињи и трпезарији и одговоран је за њихово трошење у складу са нормативима. Дужи се основним средствима и ситним инвентаром у кухињи и трпезарији и одговоран је за мањкове.Контролише долазак и одлазак на посао и са посла запослених у кухињи и трпезарији у складу са њиховим радним временом, у случају одступања о томе сачињава писани извештај  и доставља помоћнику директора за немедицинске послове и директору болнице.Врши и друге послове из своје струке, по налогу. За свој рад одговара помоћнику директора за немедицинске послове и директору болнице.

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. Септембра 2005. године;

-VI степен стручне спреме прехрамбене струке

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-Оверену фотокопију  дипломе  о завршеној  високој школи прехрамбене струке

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за шефа кухиње " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Гордана Антонијевић