Универзитетскa дечјa клиникa, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020 – Анекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања

 

  • Медицинске сестре/техничара, Одељење кардиохирургије – 1(један) извршилац

 

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања медицинске сестре/техничара, Одељење кардиохирургије – 1(један) извршилац.

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Универзитетске дечје клинике, Београд, Тиршова 10.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања медицинске сестре/техничара, Одељење кардиохирургије – 1 (један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

-  положен стручни испит

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре/техничара

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА – 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

  • кратку биографију
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију дипломе о завршеној школи
  • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
  • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, интернет страници Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници послодавца.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.