Дом здравља Блаце

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19, 58/20-Анекс I), а у складу са Кадровским планом за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. године,  Дом здравља Блаце  расписује,

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, ИЗАБРАНИ ЛЕКАР-ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ (1.Извршилац)

 

На одређено време, до повратка одсутног радника а најдуже до 31.03.2023.године, због повећаног обима посла, ради пружања здравствене заштите у време заразне болести COVID-19, са пуним радним временом;

  Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или  повреде;прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о   здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти, контролише вођење медицинске документације и извештаја; обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу руководиоца; за свој рад одговара начелнику службе.

 

Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 

             Стручна спрема/образовање:

          Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

            Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

 Остало: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то:

   -оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме;

   -оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

   -оверену фотокопију Лиценце или Решење о упису у именик Лекарска коморе Србије;

   -неоверену фотокопију очитане личне карте,

  -оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

  -оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству ( не старије од шест месеци);

        -оригинал или оверена фотокопија уверења надлежне Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на  безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( не старије од шест месеци);

         -оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена);

 

            Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави: Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично, радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место- Доктор медицине, изабрани лекар у Одсеку за здравствену заштиту школске деце.

 

             Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос.

 

             Текст огласа објавити на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља Блаце.

 

 

Директор,

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине