Дом здравља Прешево

            на основу члана 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.96/19 и 58/20), и кадровског плана Дома здравља Прешево за 2020 годину број 112-01-31/2020-02 од 24.децембра 2020 године, члана 27к став 1. Закона о буџетском систему(„Сл.Гласник РС“,бр.54/09,85/18,31/19,149/20,118/21-др.закон), Статута ДЗ „Прешево“ (члан 23.), Одлуке в.д Директора Д.З. бр. 2006 од  29.12.2022.године  којом се расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

I

 1. Доктор медицинеизабрани лекар за рад у Дому здравља Прешево –служба за здравствену заштиту одраслих становника , на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца – 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАНЈЕ РАДНОГ ОДНОСА:                                                                                             Поред општих услова одређених законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршен медицински факултет,
 • Положен стручни испит,
 • Да има лиценцу за рад.

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеном медицинском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад-лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик коморе
 • Уверење о држављанству Републике Србије,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из М.К. венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

 1. Виша медицинска сестра техничар за рад у Дому здравља Прешево, на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца – 1

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАНЈЕ РАДНОГ ОДНОСА:                                                                            Поред општих услова одређених законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршен виша медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има лиценцу за рад.

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеном вишој медицинској школи за занимање медицинска сестра - техничар
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад-лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик коморе
 • Уверење о држављанству Републике Србије,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из М.К. венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

 1. Виши радиолошки техничар за рад у Дому здравља Прешево, на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца -1

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАНЈЕ РАДНОГ ОДНОСА:                                                                             Поред општих услова одређених законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршен виша медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има лиценцу за рад.

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеном вишој медицинској школи за занимање Виши радиолошки техничар или Струковни медицински радиолог
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад-лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик коморе
 • Уверење о држављанству Републике Србије,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из М.К. венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.
 •  
 1. Административни радник за рад у Дому здравља Прешево, на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца -1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАНЈЕ РАДНОГ ОДНОСА:                                                                                                      Поред општих услова одређених законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена висока школа ,

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној високој школи за занимање економиста
 • Уверење о држављанству Републике Србије,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из М.К. венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

 1. Технички радник за рад у Дому здравља Прешево, на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца -1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАНЈЕ РАДНОГ ОДНОСА:                                                                             Поред општих услова одређених законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена средња школа (III,IV ,SSS) ,

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној средњој школи,
 • Уверење о држављанству Републике Србије,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из М.К. венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

II

Пријавом на конкурс кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

III

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли Дома здравља Прешево, као и на интернет презентацији Д.З Прешево.

IV

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће објављена на огласној табли Дома здравља Прешево, улица 15 Новембар број 88, Прешево.

V

По завршеном огласу,предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.                                                                                                                                                  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Прешево, улица 15 Новембар број 88 , 17523 Прешево, са назнаком: „Пријава на Оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове (навести послове за које конкуришете).

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

В.д ДИРЕКТОРА

Др Спец.Бобан Спасић