Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, Закључка 51 брoj: 112-3494/2022 од 28.04.2022. године, Закључка 51 број: 112-5094/2022 од 29.06.2022.године и Закључка број: 112-6067/2022 од 29.07.2022.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља број:112-01-388/2022-02 од 24.05.2022.године, број: 112-01-557/2022-02 од 01.08.2022.године и број: 112-01-665/2022-02 од 25.08.2022.године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.14148 од 22.12.2022. године, расписује се

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно за послове:

 

  1. Доктора медицине........................................................... 2 извршиоца, за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место доктора медицине за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или

    Решење о упису у надлежну Комору Србије,

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 2 извршиоца

         Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати/кандидаткиње за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

  1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге............................................................................2 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање-основно образовање

Опис послова: одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:

-   фотокопију доказа о завршеном основном образовању

-   фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

-   кратку биографију са адресом и контакт телефоном

              Пријавом на Јавни оглас кандидати/кандидаткиње дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати/кандидаткиње биће дужни да пре заснивања радног односа доставе  оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време -  за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 23.12.2022. ДО 30.12.2022. године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић