Дом здравља “Сурчин“

ВД Директора Дома здравља „Сурчин “, Улица Браће Пухаловић 12, Сурчин, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Сурчин“ (члан 22.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Сурчин“, члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 159 од 30.12.2020.године) Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 9001 бр. 25/2023 од  11.01.2023.године  којом расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове:

  1. Домар/мајстор у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, Одељење за техничке и друге послове1 извршилац

 

  1. Врста и степен стручне спреме

        За послове домар/мајстор  у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, Одељење за техничке и друге послове:

            - средње образовање

- пожељно радно искуство у струци

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе  о стеченом образовању

    

    - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                           

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти, лично или поштом на адресу: Дом здравља „Сурчин“,Улица Браће Пухаловић 12, Сурчин , са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен разговор .

Дом  здравља “Сурчин“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена наогласној табли Дома здравља „Сурчин“  од када тече рок за правно поступање по истој.

 Примљени кандидати ће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Сурчин“ 

др Марко Берак,спец. Гинекологије и акушерства