Дом здравља „Стари град“

На основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 29.07.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Стари Град“, број 2548/22 од 16.12.2022. године у даљем тексту: Правилник,  в.д. директора расписује Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време, и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

           Назив посла:

 

 1. Финансијско – рачуноводствени аналитичар – 1 извршилац

 

            Опис посла:

 • планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;
 • развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;
 • развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;
 • прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених
 • питања из области свог рада;
 • израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;
 • даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;
 • припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;
 • контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;
 • контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;
 • контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;
 • прати усаглашавање потраживања и обавеза.
 • израда финасијског  плана у сарадњи са начелником одељења и праћење његове реализације,
 • сачињава периодичне и годишњи финансијски извештај,
 • у сарадњи са начелником одељења анализира приходе и расходе, фактурисану и наплаћену реализацију, наменско трошење средстава,
 • координира рад на изради плана потрошног материјала са корисницима по изворима финасирања, као и збирне потребе ради сачињавања годишњег плана набавки, 
 • ради праћења реализације уговора сачињава спискове потрошног материјала који се достављају магационерима,
 • учествује у изради годишњег плана набавки, уноси податке у  електронску апликацију за планирање набавки и квартално извештавање о извршењу плана набавки,
 • уноси финансијске податке у образац за покретање поступка набавке,
 • сачињава измене ценовника за медицину рада,
 • сарађује на контроли података са надлежним службама РФЗО, по потреби сачињава извештаје и табеле са економским подацима за надлежне инспекцијске и друге државне органе,
 • води интерну евиденцију исплата плата и превоза,
 • води евиденцију преноса  средстава РФЗО по наменама из годишњег уговора,
 • учествује у изради Образца ГО-5,
 • учествује у анализи годишњег коначног обрачуна по уговору са РФЗО,
 • дневно праћење извода са рачуна Дома здравља,
 • мења начелника одељења у његовом одсуству .

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • најмање три године радног искуства.

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
 • Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс  –  Финансијско – рачуноводствени  аналитичар – 1 извршилац“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне и кадровске послове

- Писарници