Дом здравља “Др Душан Савић Дода“ Беочин

На основу члана 6. колективног уговора Дома здравља задравствене установе чији је оснивач Република Србија, АПВ и јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I) и члана 24-27. Закона о раду а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2023.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-31/2020-02 од 07.12.2020.године Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР............... 1 извршилац са пуним радним временом (40 часова недељно)

      на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до коначног дефинисања радно правног статуса у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.РС. број 159 од 30.децембра 2020.године).

      

УСЛОВИ за заснивање радног односа:

  • медицинска школа – смер лаборант
  • положена возачка дозвола Б категорије

-      стручни испит;

-      лиценца;

-      најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

-     фотокопија личне карте

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање послова из тачке 1 овог огласа.

Оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Испостава Беочин, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) на огласној табли Дома здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин и на интерент страници Дома здравља“Др Душан Савић“ Беочин www.dzbeocin.com.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење Одлуке о пријему.

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Др Душан Савић Дода“ Беочин, улица Светосавска 8Б, са назнаком „ЗА ОГЛАС“ Лабораторисјки техничар, а могу се предати на писарницу Дома здравља од 8-14 часова сваким радним даном.

 

 

в.д. Директора

др Вера Радосављевић