Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.1128     од 26.01.2023.године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време  са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023.године  и ради замене привремено одсутног запосленог  до његовог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 14 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања -УЦ

-2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године за рад у Пријемно тријажном Одељењу ургентне медицине

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

II за Клинику за гинекологију и акушерство

- 1 доктор медицине  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад  за рад у Одсеку за перинаталну репродуктивну ендокринологију и генетику

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

III  за Клинику за неурохирургију

-1 доктор медицине субспецијалиста на болничком Одељењу и у специјалистичкој амбуланти на одређено време због привремено повећаног обима посла ,а најдуже до 31.03.2023. године за Одсек медикалне терапије

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит,положен специјалистички испит из интерне медицине и субспецијалистички испит из онкологије

 

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године за Одељење за стереотаксичну радиохирургију целог тела –X нож

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

IV за Клинику за психијатрију

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

V за Центар за физикалну медицину

-1 доктор медицине специјалиста на болничком Одељењу и специјалистичкој амбуланти на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023

 

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит,  положен специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације

 

VI за Центар за нуклеарну медицину са позитронском емисионом томографијом - ПЕТ

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

VII за Службу за организацију,планирање,социјалну медицину и медицинску информатику

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

VIII за Службу за апотекарску делатност – Болничка апотека

-1 магистар фармације на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови:Високо образовање,завршен Фармацеутски факултет,на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.годинe,na основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године,положен стручни испит

 

IX  за Службу за патологију,патохистологију и медицинску цитологију

 

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

X за Клинику за нефрологију

- 1 доктор медицине  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад  за рад у дневној болници поликлиничко дијагностичке службе

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

XI  за Клинику за кардиологију

-2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла,а најдуже до 31.03.2023. године

 

Услови: завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

    - кратка пословна биографија (са контакт подацима)

    - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише

    - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

    - оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за лекаре специјалисте)

    - доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)

     - уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин