Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1129 од  26.01.2023.године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Службу за техничке и друге сличне послове

 

-1 инжењер инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Одсеку за одржавање комуникационих система и биро опреме

 

-2 програмера-инжењера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у  Одељењу информационе и телекомуникационе технологије

 

 

Услови: Високо образовање; -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; -на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на студијама у трајању до три године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

    - кратка пословна биографија (са контакт подацима)

    - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише

    - доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)

     - уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин