Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/19, 58/20 ), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора Дома здравља Житиште, а у складу са Кадровским планом број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. расписује се

ОГЛАС
за радно место

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца : 2 (два)
Врста радног односа: радни однос на одређено време-6 месеци, упражњена радна места

Радно време: пуно, 40 часова недељно
Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови за пријем:

 1.Завршен медицински факултет- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  1. Положен стручни испит
  2. Лиценца за рад или решење о издавању лиценце
  3. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
  • Личну карту (фотокопија или очитана)
  • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
  • Диплому о завршеном медицинском факултету (фотокопија)
  • Уверење о положеном стручном испиту (фотокопија)
  • Лиценцу за рад или решење о издавању лиценце (фотокопија)
  • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Документација достављена на оглас се, по доношењу одлуке, враћа кандидатима који нису примљени у радни однос.Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел