Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

На основу члана 23. Одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац број:  3047 од 21.09.2022. године – пречишћен текст, члана 7. – 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС,“ број: 96/19, 58/20 Анекс 1), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЗЗЗЗР д.о.о. Крагујевац („Службена информација ЗЗЗЗР доо Крагујевац“, број: 1/18, 2/18, 4/18, 3/19, 6/19, 4/20, 6/20 и 1/21) и Одлуке директора број: 209 од 24.01.2023. године, директор Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о Крагујевац расписује

 

 ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 (ЈЕДНОГ) ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, на период од шест месеци.

 

Услови за обављање послова:

 • Високо образовање на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.;
 • Положен стручни испит;
 • Лиценца;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави:

 • Пријаву на конкурс;
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа;
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
  • Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
  • Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
  • Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

 1. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
 2. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

 

 1. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 1. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

Ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1

34000 Крагујевац

Са назнаком: ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

ЗЗЗЗР доо Крагујевац

ДИРЕКТОР

Др Нада Миловановић, спец. соц. мед.