Дом здравља Брус

       На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број службено/2022-02  oд децембра 2023.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 65 од 31.01.2023.године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 за рад на пословима радног места медицинска сестра- техничар у амбуланти у Одељењу опште медицине, са пуним радним временом………..………. 1 извршилац

ради замене привремено одсутне раднице са рада до повратка на рад, а најкасније до  31.03.2023.године.

 

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22

 

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова

 

      - доказ о завршеном образовању,

      - доказ о положеном стручном испиту,

      - доказ  важећа  лиценца надлежне коморе,

     - доказ о радном искуству ( уговор о раду или  потврда послодавца или уговор о обављању приправничког стажа)

 

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на одређено време“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

          Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства