1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“

На основу члана 17. тачка 22. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/22), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ у 2023. ГОДИНИ

 

  • За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
  • За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.


Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

 

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у

складу са актима Министарства зравља.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља.


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

  за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

  здравља  као покровитеља или финансијера скупа;

- Укoликo удружeњe спрoвoди aктивнoсти или дeo aктивнoсти прojeктa у устaнoвaмa из систeмa

  oбрaзoвaњa и вaспитaњa, сoциjaлнe зaштитe или у нeкoj другoм државном систeму, мoрa имaти писaнo

  oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa држaвнe упрaвe.

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите .


Приоритетне области су:

 

- подршка пацијентима оболелим од малигних болести

- болести зависности

- подизање свести о значају добровољног давалаштва крви

- ментално здравље

- заразне болести

- превенција хроничних незаразних болести

- репродуктивно здравље

- здравље деце и младих

- стоматолошка здравствена заштита деце

- здравље инвалида

- здравље старих

- ублажавање последица изазваних пандемијом COVID-19

- смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити

- подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.


Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

 

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

  здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме;

- све активности које се тичу превенције ХИВ инфекције.

 

Aктивнoсти пројекта сe мoрajу спрoвoдити у склaду сa eпидeмиoлoшкoм ситуaциjoм у Рeпублици Србиjи.

 

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

  1. Фотокопију изводао регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре 
  2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви

    удружења остварују у области у којој се програм реализује;

  1. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен и потписaн oд стрaнe

    одговорног лица;

  1. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
  2. биографије предложених едукатора;
  3. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Документа под редним бројем 1 и 2 није потребно оверавати.

 

 


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 3.000.000 динара.

 

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.


Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

 

Средства која се, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између надлежног органа и удружења.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

Удружење је обавезно да за потребе спровођења активности и лакшег праћења утрошка средстава, ангажује овлашћену ревизорску кућу.


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Министарство здравља има право да затражи периодичне извештаје, као и оргиналну документацију на увид које је удружење дужно да достави у року дефинисаном уговором.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава пројеката је  20. март 2023. године у 23.59 часова.

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене,  непотпуне и непрописно достављене пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, искључиво као препоручену пошиљку и обавезно извршити електронску пријаву уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

  1. 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Јелена Јанковић. 

и  извршити електронску пријаву на e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

 

 

Контакт особе у Министарству здравља су:

 

Драган Ђорђевић

Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

 

 

Контакт телефони: 011/ 2147608

 

 

Број : 501-01-159/2023-07

У Београду, 01. март 2023. године

 

 

 

МИНИСТАР

                 

 

 

 проф. др Даница Грујичић