1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/22), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030 („Службени гласник РС“ број 23/22) Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2023. ГОДИНИ


Програме/пројекте могу пријавити заинтересована удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља Рома.


Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, конференција,састанака,радионица.


ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља, а која су званично регистрована најмање  годину дана пре дана објављивања позива и која воде транспарентно финансијско пословање.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља и области ромског становништва


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:


ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА 

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите ( „Службени гласник РС“ број 88/10)  и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022 до 2030. године  („Службени гласник РС“ број 23/2022-3).

 

а) Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији;

б) Унапређење квалитета пружања услуга здравствене заштите ромској популацији.

 

Приоритетне области су:

Компонента А

 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Подршка програму трансплантације
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље старих
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Ублажавање последица изазваних пандемијом COVID-19
 • Заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина
 • Дезинфекција, дезинсекција и дератизација у неформалним насељима.

 

Компонента Б

 

Едукација - сензибилизација здравствених радника о стереотипима, предрасудама и смањењу дискриминације према ромској популацији и подршка Програму „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у домовима здравља и ромским насељима.

 

Компонента Б ће се спроводити кроз едукацију здравствених радника у домовима здравља о:

- смањењу дискриминације,

- стереотипима, предрасудама

- унапређењу квалитета пружања услуга здравствене заштите

- здравственом стању ромске популације,

- здравственим потребама ромске популације,

- заштити права Рома као пацијената,

- примени антидискриминативних перспектива у пружању услуга здравствене заштите ромској -

  популацији, специфичностима ромске културе и традиције и кроз обуку здравствених

  медијаторки из области:

- заштите здравља жена,

- репродуктивног здравља и планирања породице

- вакцинације деце,   

- спречавања насиља у породици,

- смањења свих облика дискриминације,

- штампани едукативни материјал и материјал за рад здравствених медијаторки.


Овим конкурсом нису обухваћене:

 

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

Пројекти компоненте А под  13) и 14), спроводе се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.

 

Једно удружење грађана може поднети највише један предлог пројекта по компоненти.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М3 уз детаљан опис предложених активности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

- Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

- Фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви

   удружења остварују у области у којој се програм реализује ;

- Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и

   потписом одговорног лица;

- Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;

- Биографије предложених едукатора;

- Фотокопију споразума са здравственом установом о заједничком спровођењу активности са јасно

  уређеним правима и обавезама страна у споразуму

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

За документа под редним бројевима 1. и 2. није потребна овера.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 1.000.000.00 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 7.000.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту Б износи 3.000.000 динара.


Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе.

Средства која се, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између надлежног органа и удружења.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

 
ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Министарство здравља има право да затражи периодичне извештаје, као и оргиналну документацију на увид које је удружење дужно да достави у року дефинисаном уговором.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава пројеката је  20. март 2023. године у 23.59 часова.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М3 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку и обавезно извршити електронску пријаву, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ У 2023. ГОДИНИ ” и напомену на коју се компоненту односи предлог пројекта и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здрављеи програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд

 1. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Јелена Јанковић. 

и  извршити електронску пријаву на e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

Контакт особe:

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

Драган Ђорђевић

Еmail:

dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

 

Контакт телефон: 011/2147608

 

Број : 501-01-160/2023-07

У Београду, 1. март 2023. године

 

МИНИСТАР

проф. др Даница Грујичић