Дом здравља Петровац на Млави

О Г Л А С

 

 1. За пријем једног (1) доктора медицине за рад у Дому здравља Петровац на Млави, на одређено време због повећаног обима посла

 

Услови:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице,
 • ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
 • обавља прегледе и дијагностику,
 • одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица.
 • указује хитну медицинску помоћ,
 • упућује осигурано лице на амбулантно- специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво,
 • одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,
 • прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала,
 • сарађује са Поливалентном патронажном службом,
 • спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља,
 • учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби,
 • води прописану медицинску документацију и евиденцију,
 • одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде осигураника,
 • шаље на процену здравственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности,
 • по потреби иде у кућне посете.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Посебна знања и вештине: рад на рачунару

Врста запослења: на одређено време са пуним радним временом

Место рада: Дом здравља Петровац на Млави.

Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља  Петровац на Млави и осталим општим актима.

Остало: Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију лиценце и решење о упису у лекарску комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 1. За пријем једног (1) доктора медицине за рад у Дому здравља Петровац на Млави, на одређено време због замене запосленог који је на дужем боловању

 

Услови:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице,
 • ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
 • обавља прегледе и дијагностику,
 • одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица.
 • указује хитну медицинску помоћ,
 • упућује осигурано лице на амбулантно- специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво,
 • одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,
 • прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала,
 • сарађује са Поливалентном патронажном службом,
 • спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља,
 • учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби,
 • води прописану медицинску документацију и евиденцију,
 • одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде осигураника,
 • шаље на процену здравственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности,
 • по потреби иде у кућне посете.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Посебна знања и вештине: рад на рачунару

Врста запослења: на одређено време са пуним радним временом

Место рада: Дом здравља Петровац на Млави.

Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља  Петровац на Млави и осталим општим актима.

Остало: Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију лиценце и решење о упису у лекарску комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу  Дом здравља Петровац на Млави, Моравска бр. 2 , 12 300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу  Дома здравља Петровац на Млави са назнаком за „Оглас – за пријем у радни однос под редним броје 1 или 2„.

Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се узети у разматрање.

Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања  у листу „Послови„ Националне службе за запошљавање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

в.д. Директор

Др Есидол Перић