Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  7. став 1 тачка 3 Колективног уговора Дома здравља Нови Кнежевац ( бр. 01-02/3 од 09.07.2021. године) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац, в.д Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутне запослене:

 

  1. Медицинска сестра/техничар,…............на одређено време са пуним радним временом до 31.03.2023.године…......1 извршилац

 

 

 Услови за заснивање радног односа:

- завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спреме)

 - положен стручни испит,

 - лиценца за рад.

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном  испиту
  • оверену фотокопију лиценце или решења о упису о Комору

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије и на веб страници Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

в.д. Директора Дома здравља Нови Кнежева

др Ивана Наумов