ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-618 од 28.05.2020. године и Кадровског плана Опште болнице Вршац, Вршац за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 01.02.2022. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка са породиљског боловања са пуним радним временом:

         

 

 1. Доктор медицине/специјалиста радиологије...............1 извршилац

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

           Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање: на интегрисаним академским студијама (медицински факултет), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године ;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • диплома о положеном специјалистичком испиту.

 

 

 

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

 • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
 • диплома о стеченом високом образовању.
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • диплома о положеном специјалистичком испиту;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли, на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу: Општа болница Вршац, Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка са породиљског боловања за радно место доктор медицине/специјалиста радиологије “.