Дом здравља Суботица

          На основу члана 37. Закона о раду  ("Службени гласник РС", бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13,75/2014, 13/17, 113/17 и 95/18 ), члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 96/2019), члана  7. и 8. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-2897 од 27.10.2022. године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године в.д. директор Дома здравља Суботица расписује

 

О Г Л А С

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене запослених  који су на дужем одсуству до њиховог повратка са дужег одсуства и то:

а)-медицинске сестре- техничари - 1  извршилац,

 

2.

            Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/17 и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица број 01-1420 од 23.03.2018.године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01-1513 од 06.04.2021.године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01- 2150 од 14.05.2021.године,Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01- 3909 од 26.08.2021.године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-2897 од 21.12.2022.године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. за  медицинску сестру – техничара   су:

 

  • Завршена средња медицинска школа и стечено звање медицинска сестра -техничар,
  • положен стручни испит и
  • лиценца.

 

3.

 

            Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

  • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила- медицинска сестра –техничар смер гинеколошко-акушерска сестра;
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за здравствене раднике;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • Оверена фотокопија лиценце за медицинску сестру –техничара,
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- меил адресом.

 

4.

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

6.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља огласа.

 

7.

            Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

            Контакт телефон 024/600-736

8.

            Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Суботица, 24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.