КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др Мирослав Зотовић“

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-759/2023 од 30.01.2023. године, вд директора Клинике дана 08.03.2023. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

- једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.

 

Пријем у радни однос на неодређено време врши се јавним огласом.

 

            Услови за заснивање радног односа на радном месту су:

  1. Средња медицинска школа (IV степен)
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца

 

            Кандидати су обавезни да доставе:

  1. кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  2. неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се ПРЕКО ПОШТЕ у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише или НА МЕЈЛ: ivana.popovic@rehabilitacija.rs.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније десетог дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14:00h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 10 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 20.03.2023. године).