ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/2019), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.2699 од 09.03.2023. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким

      одељењима (стерилизанта)............................................. 1 извршилац, за

      потребе Службе опште хирургује

 

Стручна спрема/ образовање-средња медицинска школа-општег смера

Опис послова: Врши стерилизацију инструмената и материјала као и контролу стерилизације, води уредно књигу примопредаје радне смене, извештава главну сестру одељења о насталим проблемима за време трајања смене, уоченим недостацима, кваровима, дисциплинским прекршајима, упознаје се са радом на медицинским и осталим апаратима организационе јединице, њиховим правилним начином употребе и одржавања, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

 

 

 

Кандидати/кандидаткиње за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима(стерилизанта) су дужни да уз пријаву доставе:

  • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

  1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге............................................................................1 извршилац

Стручна спрема/образовање-основно образовање

Опис послова:одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:

-   фотокопију доказа о завршеном основном образовању

-   фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

-   кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Пријавом на оглас кандидат/кандидаткиња даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења конкурса и избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати/кандидаткиње биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације, својствене радном месту за које су изабрани.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове (навести радно место за које се подноси пријава).

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 10.03.2023. ДО 17.03.2023.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.