Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 2278                   од   10.03.2023 .год, Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

                

 

        ОЈ Општа болница Прибој

 

  1. Перач лабораторијског посуђа ............................................................................ 1 извршилац  

       

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место перач лабораторијаког посуђа –I степен стучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

 

           Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

                  

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић