Универзитетски клинички центар Крагујевац

На основу Одлуке в. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац број 01-2708 од 07.03.2023. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/19, 58/20 Анекс 1 и 135/2022), УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНОГ СА ДУЖЕГ ОДСУСТВА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ОД 40 ( ЧЕТРДЕСЕТ ) ЧАСОВА НЕДЕЉНО И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 ( ТРИ ) МЕСЕЦА

 

 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време   до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 ( четрдесет ) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 ( три ) месеца и то за радно место :

 

 • 1 (један ) радник обезбеђења са оружјем за потребе Службе за правне и економско финансијске послове ;

 

 1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.

 

 

 1. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 

 • Доказ о завршеном средњем образовању
 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
 • Сведочанства за сваки завршен разред средњег образовања
 • Завршена обука за руковање ватреним оружјем
 • Лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем

 

 

 1. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • Уверење о радном стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО);

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац.
 2. Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 1. Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034 50 52 73.

           

 1. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:

 

Универзитетски клинички центар Крагујевац

Ул. Змај Јовина 30

34000 Крагујевац

 

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“  

 

 

В. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Проф. др Слободан Милисављевић