Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

б) На одређено време, због привремено одсутног запосленог, до повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:  КУВАР

 

   УСЛОВИ:

          - стечено средње образовање у трајању од 3 године или V степен стручне спреме

          - завршена угоститељска школа за квалификоване раднике, смер кувар.

 

   ОПИС ПОСЛОВА:

 

-  учествује у припреми јеловника,

-  утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница,

  • контролише квалитет исправност и количину намирница које улазе у кухињу из магацина и неисправне враћа у магацин о чему обавештава главног кувара,
  • преноси допремљену робу од добављача која је намењена кухињи и ресторану и смешта их на предвиђено место
  • помаже при издавању намирница из магацина у кухињу.
  • обавезно присуствује пријему робе и контролише квантитет и квалитет исте.

-  самостално обрађује намирнице и припрема све врсте јела по јеловнику, нормативима исхране и према утврђеној рецептури,

-  финализира спремање јела, одређује боју, арому, густоћу и специфичност јела,

  • припрема и обликује све врсте посластица,

-  контролише квалитет припремљеног јела,

-  врши сервирање јела,

-  одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена,

-  по потреби пере кухињско посуђе, опрему и радни простор,

-  води евиденцију и одговоран је за ситан инвентар у употреби,

-  обавља и друге послове из своје струке по налогу главног кувара,

-  обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 26.04.2023.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл. ецц Игор Достанић