Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                  

в) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 6 месеца , за 1 извршиоца на радном месту:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

УСЛОВИ:     

- VII-1 степен стручне спреме, завршене мастер академске студије другог степена,

-  завршен медицински факултет,

-  положен стручни испит,

-  одобрење за самостални рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

-  обавља преглед и лечење болесника на одељењима за болничко лечење и рехабилитацију на интензивној нези нивоа 2 и 3, где се спроводе хитне интервенције, у складу са доктрином рада у Болници,

-  даје стручно мишљење о набавци и издавању лекова потребних за лечење болесника,

-  води одговарајућу документацију,

-  по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментну терапију болесника на одељењу,

-  обавља послове дежурног лекара према распореду,

-  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

-  спроводи здравствену заштиту становништва;

-  учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-  утврђује време и узрок смрти.

-  обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца медицинске службе.

-  обавља и друге послове по налогу директора  Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 26.04.2023.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0648157740,  0648158353

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл ецц Игор Достанић