Дом здравља „Прешево“

     На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 23. Статута Дома здравља ‘’Прешево’’, у складу са Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 24. децембра 2020. године, Инструкцијом Министарства здравља о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 14.марта 2023. године која се продужава до 31. маја 2023. године и Одлуком директора Дома здравља „Прешево“ из Прешева број: 710 од 13.04.2023. године, расписује се:

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене запослених који су на дужем одсуству до њиховог повратка са дужег одсуства и то следећег кадра:

  • медицинска сестра/техничар у амбуланти– 3 (три) извршилаца. За рад у

служби за з.з одраслих а по потреби и у здравственим амбулантама са пуним радним временом најдуже до 31.05.2023 године.

 

II

Услови:

IV – степен стручне спреме, средња медицинска школа,медицинска сестра-теничар, или

-на основним студијама првог степена струковне /академске/ студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005 године

-на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005 године.

-положен стручни испит.

-поседовање лиценце.

-најмање шест месеци радног искуства у звање медицинска сестра –техничар.

 

III

Општи/типични опис посла радног места медицинска сестра –техничар као у правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Прешево.

Рад се обавља са пуним радним временом.

 

IV

Уз пријаву се подноси:

-оверена фотокопија дипломе о завршеном средњерм или вишем образовању;

-оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопија извода из матичне књиге рођених или  венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-0верену фотокопију лиценце или решења о упису у именик КМСЗТ Србије;

-кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном искуству;

-потпуна лићна и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

 

V

     Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

VI

     Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Прешево.

 

VII

     Оглас се објављује на Wеb страници „Послови“НСЗ, на Web страници Министарства здравља као и на огласној табли Дома здравља Прешево у Прешеву.

 

VIII

     Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Web страници „Послови“ НСЗ Србије.

 

IX

     Одлука и обавештење о избору кандидата биће донета у року предвиђеним ПКУ за здравстене установе.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење.

 

X

     Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештени о резултатима огласа.

     Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа / оверена фотокопија/ се достављају лично или поштом на адресу: Дом здравља „Прешево“ у Прешеву, ул 15 Новембар бр.88, 17523 Прешево са назнаком „Пријава на оглас“.

     Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у законом предвиђеном року.

     Обавештење о извршеном избору кандидати могу добити на телефон 017/869-195 сваког радног дана од 07-14 часова.

 

 

В.д ДИРЕКТОРА

Др Спец. Бобан Спасић