Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број:  112-02-395/2023-02 од 03.04.2023. године, Закључака Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:  112-2664/2023 од 29.03.2023. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-1152 од 19.04.2023. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

О Г Л А С

Ради попуне радног места: Домар/мајстор одржавања у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 / један / извршиоца на неодређено време;

 

Опис послова:

 • Обавља водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске и сличне послове, послове ложача као и друге радове одржавања и поправки;
 • Обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
 • Пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;
 • Рукује постројењима у котларници;
 • Обавља физичке послове утовара, истовара и манипулације робе санитетског материјала, лекова, уређаја, опреме и друго за потребе магацина, апотеке и слично;
 • Ради на одржавању околног простора Дома здравља;
 • Обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • Средње образовање;
 • Општа здравствена способност.

 

Радно време износи 37 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web сајту Националне службе за запошљавање.

                                                                                                       

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

                    

                                                                                   

В.Д.Директор Дома здравља

Др Драган Ђорђевић

Спец. гинекологије и акушерства