Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке в.д.  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.4196                                          од  21.04.2023 .године , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

     

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Сервирка .......................................................................................................  1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 1. Возач у санитетском превозу ........................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Возач у санитетском превозу ........................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Домар/мајстор одржавања-електричар .......................................................... 1 извршилац

        

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место возач у санитетском превозу-III или IV степен стучне спреме, завршено средње образовање, саобраћајни смер,возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно искуство
 • За радно место сервирке – I степен стручне спреме, завршено основно образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место домар/мајстор одржавања-електричар -III или IV степен стручне спреме, завршено средње образовање, одговарајући смер, без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
 • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

 

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић