Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

            На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 14. 3. 2023. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 432/1 од 21. 4. 2023. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем радног односа, за рад на одређено време, са пуним радним временом,

због повећаног обима посла у трајању најдуже до три ( 3 ) месеца, на пословима:

 

            1.У Служби Хитне медицинске помоћи, Одсек санитетског превоза

 

  • Возача санитетског возила у санитетском превозу.......... 1 извршилац

 

Опис послова:

        -     врши хитан санитетски превоз пацијената;

-     врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-     управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

-     на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у

возилу;

-     надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-     води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-     одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

  -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

       -   средње образовање,

       -  положен возачки испит за Б категорију

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе  о завршеној средњој  школи, фотокопију возачке дозволе

 

  1. У Служби за здравствену заштиту жена, Одељењу за здравствену заштиту жена

         

  • Гинеколошко-акушерске сестре....................................... 1 извршилац

 

Опис послова:

  -   пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-     припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-     учествује у дијагностици  и врши антропометријска мерења;

-     прати стање трудница, породиља, бабињара

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

-    ради на узорковању биолошког материјала, давању медикаментозне терапије, обради ране и превијању

-    ради на изради статистичког извештавања

 

      Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

  • средња медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер,
  • положен стручни испит,
  • лиценца за рад,
  • најмање 6 месеци радног искуста у звању гинеколошко-акушерске сестре

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверене фотокопије: дипломе  о завршеној средњој  школи, уверења о положеном стручном испиту, лиценце за рад и доказа о радном искуству

Напомена: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага-не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да кандидат није осуђиван према подацима из казнене евиденције овог Министарства- не старије од 6 месеци ( све документе доставити у оригиналу или овереној фотокопији, лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас.

 

           

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

ВД Д и р е к т о р а,

Др Жаклина Ристић, спец.

интерне медицине