Општa болницa „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19, 58/20), члана 23. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац бр. 09-1/35-1 од 15.01.2018. године, у складу са  Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-10999/2022 од 27.12.2022. године и Обавештењем Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1153/2022-02 од 24.01.2023. године, и Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-2664/2023 од 29.03.2023. године и Обавештењем Министарства здравља Републике Србије број 112-02-395/2023-02 од 04.04.2023. године в.д.директора Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос  

 

 

1.Доктор медицине – један извршилац са пуним радним временом, на неодређено;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршен  медицински факултет,

- положен стручни испит.

Критеријум:

- просечна оцена на студијама

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

- оцена на разговору (интервју)

 

 

2.Виши нутрициониста-дијететичар – два извршиоца са пуним радним временом, на неодређено време;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  висока школа струковних студија,  смер струковни нутрициониста-дијететичар,

- положен стручни испит.

Критеријум:

- просечна оцена у школи,

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита),

- оцена на разговору(интервју)

 

 

3.Медицинска сестра-техничар  -  један извршилац са пуним радним временом, на неодређено време;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  медицинска школа, општи смер,

- положен стручни испит,

Критеријум:

- просечна оцена у школи,

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите),

- оцена на разговору(интервју)

 

4.Медицинска сестра-техничар  -  један извршилац са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла, у најдужем трајању до 3 месеца;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  медицинска школа, педијатријски смер,

- положен стручни испит,

Критеријум:

- просечна оцена у школи,

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите),

- оцена на разговору(интервју)

 

 

5.Техничар одржавања одеће  – један извршилац са пуним радним временом, на неодређено време; 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  основна школа.

Критеријум:

- радно искуство у струци,

- оцена на разговору (интервју).

 

  1. 6. Портир - један извршилац са пуним радним временом, на неодређено време;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена основна школа.

Критеријум:

- радно искуство у струци

- оцена на разговору(интервју).

 

 

7.Референт за правне, кадровске и административне послове - један извршилац са пуним радним временом, на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог; 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- средње образовање,

-.знање рада на рачунару,

 

Критеријум:

- радно искуство у струци

- оцена на разговору(интервју)

 

 

8.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  – један извршилац са пуним радним временом, на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  основна школа.

Критеријум:

- радно искуство у струци,

- оцена на разговору (интервју).

 

 

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац www.bolnica015.org.rs.

Уз пријаву се обавезно подносе: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, доказ о положеном стручном испиту (за радна места 1,2, 3, 4), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда), листинг радног стажа издат од надлежне филијале фонда ПИО.

 

Сва документа могуће је доставити као оверене фотокопије, с тим да овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац  и web site Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

др Слободан Поповић