Општа болница Горњи Милановац

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс 1), члана 23 Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године  и Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац, др Предраг Шутић, дана 21.04.2023.године расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

 

1.Лабораторијски техничар за рад у Служби лабораторијске дијагностике– на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог, са пуним радним временом и то 2 извршиоца, а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022.годину, број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, као и измењеним Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 23.04.2022. године.

 

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац

 

Услови за заснивање радног односа:

 1. Да кандидат има завршену Средњу медицинску школу, образовни профил: лабораторијски техничар
 2. Да кандидат има положен стручни испит,
 3. Лиценца
 4. Да је кандидат уписан у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 5. Пожељно радно искуство кандидата

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
 • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Дозволе за рад – лиценца
 • оверену фотокопију Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе ( фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • фотокопија уверења о држављанству

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                                                                

Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави:

            -лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

            -уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

            -уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења Одлуке о избору.

 

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана Обреновића број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, в.д. директора је донео одлуку о расписивању јавног огласа за попуну радног места - лабораторијског техничара за рад у Служби лабораторијске дијагностике, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог.                                                                

 

 

в.д. директора Опште болнице Горњи Милановац

др Предраг Шутић, спец. опште хирургије