Здравствени центар Ужице, Милоша

            На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице броj 0107 бр.4269                                                    од  24.04.2023.год. , Здравствени центар Ужице расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла

                 

                  

 

        ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Доктор медицине............................................................................................... 2 звршиоца

 

       Услови за заснивање радног однос

 

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар - VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић