Дом здравља Сопот

На основу члана 7. став 2. Посебног колективног угоовра за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС, бр: 96/19 и 58/20) у складу са Кадровским планом за Дом здравља Сопот за 2020.годину, бр: 112-01-31/2020-02 од 24.10.2020.године и  Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.720/1 од 18.04.2023.године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос са пуним радним временом три доктора медицине на пословима радног места доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих грађана, на одређено време од 3 месеца.

 

УСЛОВИ : Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати следеће посебне услове:

               Високо образовање:

 • На интегрисаним студијама, по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама у трајању од најмење пет година, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 2005.године;
 • Стручни испит;
 • Лиценца;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији следећа документа:

 • Диплома о завршеном медицинском факултету;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Лиценца Лекарске коморе Србије;
 • Доказ ( потврда, уверење и др.) о радном искуству у звању доктора медицине;
 • Фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
 • Фотокопија извода из МК рођених;
 • Фотокопија извода из МК венчаних ( само ако је кандидат променио презиме )

 

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати могу бити позвани на разговорр ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Сопот.

Пријаве се подносе лично, или путем поште на адресу: Дом здравља Сопот, 11450 Сопот, ул. Јелице Миловановић 12, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Телефон за контакт: 011-8239-733

 

 

в.д.директора

Др Богдан Короман