Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр. 112-2665/2023 од 29.03.2023. године,  Одлуке В.Д. директора болнице број 122/2023  од  24.04.2023. године,  а на  oснову указане потребе,

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

 

 1. Виши физиотерапеут – Један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање:  Високо образовање: – на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • извод из МКР
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • очитана или копирана лична карта
 • кратка биографија

 

 1. Физиотерапеут техничарТри извршиоца (3)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање (одговарајућег смера).

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • извод из МКР
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • очитана или копирана лична карта
 • кратка биографија

 

 1. Медицинска сестра – техничар - Три ( 3 ) извршиоца;

 

 • Стручна спрема / образовање: средње образовање медицинска школа.
 • Додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца за медицинску сестру
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • извод из МКР
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • очитана или копирана лична карта
 • кратка биографија

 

4.Спремачица  -  Четири (4) извршиоца - 

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • очитана или копирана лична карта
 • кратка биографија

 

 

5.Техничар одржавања одеће  - Два (2) извршиоца

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

6. Припрема минералног блата  - Три (3) извршиоца

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија
 1. Конобар - Два (2) извршиоца

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

 1. Кувар - Два (2) извршиоца

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

 1. Помоћни кувар - Два (2) извршиоца -

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

 1. Руковалац централног грејања - Два (2) извршиоца

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство- положен стручни испит за рад са судовима под притиском

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Лиценца
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

 1. Самостални финансијско рачуноводствени сарадник - Један (1) извршилац

Стручна спрема / образовање : Високо образовање: – на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; – на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: – средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 Додатна знања / испити / радно искуство – знање рада на рачунару; – најмање три године радног искуства.

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Лиценца
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

 1. Бравар - Два (2) извршиоца -

Стручна спрема / образовање – средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • Кратка биографија

 

Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати.

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. др Александар Јокић