Дом здравља Ваљево

На основу  члана 7.- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 10. и 11. Правилника о раду Дома здравља Ваљево,  вршилац дужности директорке Дома здравља Ваљево,

 

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  1. Доктора медицине у кућном лечењу на неодређено време за рад у Служби за кућно лечење и негу -1 извршилац

Опис послова у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Ваљево.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

              Високо образовање/Медицински факултет /

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит;

- лиценца или решење о упису у надлежну комору;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

За запослене који заснују радни однос предвиђен је пробни рад у трајању од 2 месеца.

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом  високом образовању

* Доказ о положеном стручном испиту

* Фотокопија лиценце или решења о упису у надлежну комору

  1. Дипломираног психолога на неодређено време, за  рад у Служби за дечије болести

-  1  извршилац

Опис послова у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Ваљево.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- Високо образовање/Филозофски факултет – смер психологија /

             - на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује

              високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.;   

             - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

              уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Год. /Филозофски факултет- смер психологија

             - стручни испит, у складу са законом.

За запослене који заснују радни однос предвиђен је пробни рад у трајању од 2 месеца.

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом  високом образовању

Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови“,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Дом здравља Ваљево, Железничка бр.12, 14000 Ваљево

 

 

В.д. директорке Дома здравља Ваљево

Др Јасмина Јевтић